آغاز سفر رهایی، خشنودی و توانگری
در رهایی زندگی کن | SHIFT.camp

SHIFT.camp

شیفت کمپ منزل‌گاهی است که در آن؛ ما خود را از بند‌های ذهن می‌رهانیم، خویشتن واقعی را ملاقات می‌کنیم، رسالت «منِ اصیل» را کشف می‌کنیم و به مأمورت «من» مشغول می‌شویم. شیفت کمپ یک منزل‌گاه است، جایی که باید کمی بایستید و به جریان زندگی بنگری، کمی از دغدغه و هیاهوی ذهن و زندگی فاصله بگیرید، بیاندیشید و با تجربه‌ی تحول؛ نوع بودنی را خلق کنید که انتخاب اصیل شما است؛ نه نوع بودنی اکتسابی. شیفت‌کمپ در قالب دوره‌‌های تحول، دوره‌های معنای زندگی و دوره‌های برندسازی شخصی به شیوه‌ی کوچینگ گروهی، آموزش آنلاین و روش قطره‌چکانی (Drip feeding)، به ما امکان زیستنِ بودنی هم‌راستا با سرشت اصیل، انتخاب اصیل و توانگرانه را می‌دهد.

خدمات شیفت‌کمپ

شیفت کمپ در سه حوزه برای تحول به شما کمک خواهد کرد:

  • تحول: رهایی در بودن
  • معنای زندگی: خشنودی در بودن
  • برندسازی شخصی: توانگری در بودن

با شرکت در دوره‌‌های آموزشی، کارگاه‌ها یا جلسات کوچینگ فردی و گروهی شیفت‌کمپ علاوه‌بر تجربه‌ی کشف در زندگی شخصی، شما قدم‌به‌قدم به فردی تبدیل خواهید شد که می‌تواند هر نوع بودنی را آزادانه و با قدرت انتخاب کند و در زندگی همواره قدرتِ؛ توانگری، خشنودی و رهایی را به همراه خواهید داشت.

جلسات کوچینگ

شما می‌توانید به صورت فردی درخواست جلسات کوچینگ داشته باشید و با همراهی حمید حکاکی که کوچ مورد تأیید فدراسیون بین‌المللی کوچینگICF می‌باشد، مسیر رشد و تحول خود را طی نمایید.

دوره‌های کشف و خلق

دوره‌های کشف و خلق شیفت‌کمپ دوره‌هایی هستند که با هدف رشد و تحول در زندگی برگزار می‌شوند. این دوره‌ها به نحوی طراحی شده‌اند که در آن‌ها به کشف و خلق می‌پردازید نه آموختن.