تاریخچه کوچینگ

1  سفر تاریخی کوچینگ | تاریخچه کوچینگ1.1 سقــــراط | ۴۷۰ س.پ.م.م1.2  کلمه کوچینگ | قرن [...]

کوچینگ چیست و کوچ کیست؟

1 تعریف کوچینگ چیست؟1.1 کوچ | Coach، کوچینگ | Coaching و کوچی  | Coache1.2 حرفه‌های [...]

مدل نقطه اصالت | A spot model

1 مدل نقطه اصالت | A spot2 چرا باید نقطه اصالت | A spot را [...]

مدل تحول در بودن | SHIFT in being model

1 مدل SHIFT in being | بخش اول: ایجاد تحول برای رهایی در بودن2 مدل [...]

1 دیدگاه