من ایستاده‌ام برای این که حس رهایی، خشنودی و توانگری را در زندگی لمس کنم و آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

حمید حکاکی – بنیان‌گذار شیفت کمپ

چیستی ما

شیفت کمپ در سه حوزه برای تحول به شما کمک خواهد کرد:

  • تحول: رسیدن به رهایی در بودن
  • معنای زندگی: خشنودی در بودن
  • برندسازی شخصی: توانگری در بودن

با شرکت در دوره‌‌های آموزشی، کارگاه‌ها یا جلسات کوچینگ فردی شیفت‌کمپ علاوه‌بر تجربه‌ی کشف در زندگی شخصی، شما قدم‌به‌قدم به فردی تبدیل خواهید شد که می‌تواند هر نوع بودنی را آزادانه و با قدرت انتخاب کند و در زندگی طعم توانگری، خشنودی و حس رهایی را همواره به همراه خواهید داشت.

کیستی ما

شیفت کمپ منزل‌گاهی است که در آن؛ ما خود را از بند‌های ذهن می‌رهانیم، خویشتن واقعی را ملاقات می‌کنیم، رسالت «منِ اصیل» را کشف می‌کنیم و به مأمورت «من» مشغول می‌شویم. شیفت کمپ یک منزل‌گاه است، جایی که باید کمی بایستید و جریان زندگی را از دور بنگری، کمی از دغدغه و هیاهوی ذهن و زندگی فاصله بگیرید، بیاندیشید و با تجربه‌ی تحول؛ نوع بودنی را خلق کنید که انتخاب اصیل شما است؛ نه نوع بودنی اکتسابی. شیفت‌کمپ در قالب دوره‌‌های تحول، دوره‌های معنای زندگی و دوره‌های برندسازی شخصی به شیوه‌ی کوچینگ گروهی، آموزش آنلاین و روش قطره‌چکانی (Drip feeding)، به ما امکان زیستنِ بودنی هم‌راستا با سرشت اصیل، انتخاب اصیل و توانگرانه را می‌دهد.