چیستی ما

شیفت کمپ در سه حوزه برای خلق زندگی و تجربه‌ی خشنودی در کنار شما خواهد بود:

  • تحول: رسیدن به رهایی در بودن و عمل کردن
  • کوچینگ: همراهی انسان‌ها برای خلق زندگی
  • برندسازی شخصی: قدرت در بودن و تجربه‌ی خشنودی

با شرکت در دوره‌‌های آموزشی، کارگاه‌ها یا جلسات منتورینگ و کوچینگ، شیفت‌کمپ علاوه‌بر تجربه‌ی کشف در زندگی شخصی، شما قدم‌به‌قدم به فردی تبدیل خواهید شد که می‌تواند هر نوع بودنی را آزادانه و با قدرت انتخاب کند و در زندگی طعم قدرت، خشنودی و حس رهایی را همواره به همراه خواهید داشت.

کیستی ما

شیفت کمپ | SHIFT camp در پاییز ۱۳۹۹ توسط حمید حکاکی و آی‌سان بنی‌هاشمی، بنیان‌گذاشته شد. شیفت کمپ منزل‌گاهی است برای خلق زندگی در رهایی. 

شیفت یک قلمروی گفتگویی است که انسان‌ها را برای رهایی از بند‌های ذهن، خلق خویشتن و خلق تجربه‌ی خشنودی در زندگی همراهی می‌کند. شیفت کمپ منزل‌گاهی است که باید در آن زندگی را زیست کرد، به اندیشه پرداخت و با تحول؛ نوع بودن را در مسیر رهایی توسعه داد. شیفت کمپ خود ما هستیم، شیفت کمپ خود ما می‌شویم. دوره‌های تحولی شیفت کمپ به دنبال ایجاد تحول در زندگی‌ است، نه افزایش اطلاعات یا دانش. با شرکت در دوره‌‌ها، کارگاه‌ها یا جلسات کوچینگ فردی و گروهیِ شیفت‌کمپ علاوه‌بر تجربه‌ی کشف در زندگی شخصی، شما قدم‌به‌قدم به فردی تبدیل خواهید شد که می‌تواند هر نوع بودنی را آزادانه و با قدرت خلق کند و در زندگی همواره قدرت، خشنودی و رهایی را به همراه خواهید داشت.