بایگانی دسته‌ی: مدل تحول در بودن

مدل نقطه اصالت | A spot model

 مدل نقطه اصالت در بخش دوم مدل SHIFT in being برای کشف معنای زندگی (Life [...]

مدل تحول در بودن | SHIFT in being model

مدل SHIFT مدلی است برای ایجاد تحول در زندگی هر فرد؛ و از سه بعد [...]

1 Comments